Z życia naszej szkoły

Statut Szkoły Podstawowej nr 15 Tarcza wzorowego ucznia Szkolny zestaw programów nauczania Szkolny zestaw podręczników Program wychowawczo-profilaktyczny Regulamin dyskotek szkolnych Regulamin wycieczek szkolnych Zebrania i konsultacje dla rodziców Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Ubezpieczenie

Szkolne dokumenty

Regulamin dyskotek szkolnych

REGULAMIN DYSKOTEK SZKOLNYCH

 

 1. Dyskoteki szkolne mogą odbywać się w czasie wolnym od nauki lub podczas imprez szkolnych objętych harmonogramem Planu Pracy Szkoły.
 2. Na początku roku szkolnego Samorząd Szkolny wraz z Dyrekcją Szkoły ustala harmonogram dyskotek.
 3. Godziny trwania dyskotek ustala organizator dyskoteki w porozumieniu
  z Dyrekcją Szkoły, są one podane do publicznej wiadomości.
 4. Na dyskotekę można wejść przez pierwszą godzinę jej trwania, następnie drzwi wejściowe zostają zamknięte ze względu na bezpieczeństwo uczniów.
 5. Dyskoteki szkolne są nieodpłatne dla uczniów.
 6. Środki pozyskane przez Samorząd Szkolny podczas organizowania dyskotek, np. ze sprzedaży napojów, są przeznaczone na cele statutowe samorządu, np. zakup nagród.
 7. Uczniowie mogą wnosić na dyskoteki swoje napoje i pożywienie, ale są zobowiązani do utrzymania czystości.
 8. W czasie trwania zabawy opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurujący. Zadaniem opiekuna jest czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników zabawy oraz nad niedopuszczeniem do niewłaściwych form zabawy, w związku z tym opiekun ma prawo :
 1. zakończyć zabawę przed czasem, jeżeli uzna, że pojawiło się realne, zewnętrzne lub wewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa uczestników,
 2. zakazać wstępu uczniom, którzy nie należą do danej szkoły, chcą wnieść przedmioty niedozwolone, mają zakaz wstępu na dyskotekę, ze względu na złe zachowanie,
 3. nakazać uczniowi zachowującemu się w sposób niewłaściwy, uporczywie uchylającemu się poleceniom opiekunów lub wskazującemu na użycie środków odurzających, palących papierosy opuszczenie terenu szkoły po uprzednim powiadomieniu rodziców,
 4. wnioskować do wychowawcy w razie złego zachowania ucznia o obniżenie oceny z zachowania.
 1. Uczniowie biorący udział w szkolnej dyskotece, wchodząc na dyskotekę muszą dostarczyć nauczycielom-opiekunom podpisaną przez rodziców zgodę na uczestnictwo w niej i ewentualny samodzielny powrót. W przypadku nieposiadania tej zgody uczniowie nie będą wpuszczeni na dyskotekę.
 2. Na dyskoteki szkolne nie mogą być wpuszczane osoby obce, spoza szkoły, absolwenci szkoły. Wyjątek stanowią zorganizowane grupy uczniów pod opieką nauczyciela, zaproszone przez szkołę lub osoby, które uzyskały zgodę Dyrektora Szkoły.
 3. W czasie dyskoteki uczniowie mogą korzystać tylko z wyznaczonych pomieszczeń. Istnieje absolutny zakaz chodzenia po szkole, wchodzenia na piętro. Uczniowie korzystają z toalet na parterze.
 4. Uczeń biorący udział w dyskotece nie może opuszczać budynku w trakcie jej trwania. Wyjście z budynku szkoły jest równoznaczne z rezygnacją z dyskoteki i udaniem się do domu. Tym samym po wyjściu nie można już wchodzić do szkoły.
 5. O planowanym opuszczeniu budynku uczeń jest zobowiązany poinformować nauczyciela dyżurnego.
 6. Bezpieczny powrót ucznia do domu zapewniają rodzice.
 7. Zakazuje się wnoszenia na teren szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a przedmioty wartościowe wnoszone są na własną odpowiedzialność.
 8. Straty materialne wynikłe podczas dyskoteki pokrywają rodzice uczniów, którzy je spowodowali.
 9. Nie wolno otwierać okien na oścież, przez które ktoś z zewnątrz mógłby wejść, bez pozwolenia nauczyciela dyżurującego
 10. Obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu, środków niedozwolonych. Złamanie tego punktu spowoduje przerwanie dyskoteki i wezwanie rodziców.
 11. W czasie trwania dyskoteki zakazane są wszelkie niebezpieczne zabawy oraz zachowania zagrażające bezpieczeństwu uczestników (np. wchodzenie na krzesła, ławki, zaczepki słowne, bójki itp.).

20. W czasie trwania dyskotek zapewniony jest dostęp do telefonu, a w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa uczniów, wychowawców czy budynku szkoły wskazane jest zawiadomienie Powiatowej Komendy Policji.

21. Wszyscy uczestnicy dyskoteki proszeni są o pozostawienie w czystości obiektu szkolnego (korytarze, toalety i inne wykorzystywane pomieszczenia).

22. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz Statutu Szkoły, organizator ma prawo usunąć uczestnika dyskoteki z budynku szkoły, zawiadamiając telefonicznie rodziców.

23. Nauczyciel/organizator dyskoteki ma obowiązek informowania Dyrektora Szkoły  o złym zachowaniu uczniów podczas dyskotek szkolnych. Uczniowie ci są karani przez Dyrektora Szkoły zgodnie z zapisami Statutu Szkoły. Szczególne przypadki będą zgłaszane policji.

24. Dyrekcja oraz wychowawcy zapoznają rodziców i uczniów z Regulaminem Dyskotek na godzinie wychowawczej oraz zebraniu rodziców.

 

 

WZÓR ZGODY RODZICÓW

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka ………………………………………..

……………………………………… w dyskotece szkolnej w dniu …………………… . Jednocześnie informuję, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu / odbiorę dziecko osobiście* .
*niepotrzebne skreślić

………………………………………
(data i podpis rodzica)

 

 

 

Napisz do nas

Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
Imię*:
Nazwisko*:
Twój e-mail*:
Pytania, uwagi*:
Proszę przepisać tekst z obrazka*:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
* oznacza pole wymagane